Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2021 for Investeringsforeningen Selected Investments.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskabet for afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling.

Resultat

De finansielle markeder har i halvåret fortsat udviklingen fra sidste år med en positiv udvikling på aktiemarkederne og et fortsat meget lavt renteniveau.

De globale aktiemarkeder er i halvåret under ét steget med 15,1 pct., mens de danske aktier efter en lidt tøvende start på året sluttede halvåret med en stigning på 14,4 pct. Renteniveauet er fortsat tæt på nul både her i landet og i store dele af verden.
Det er i vid udstrækning lykkedes gennem vaccinationsprogrammerne og den økonomiske politik globalt at inddæmme de negative følger af COVID19-pandemien.
De finanspolitiske hjælpepakker har således understøttet økonomierne, ligesom de pengepolitiske myndigheder har valgt at fastholde meget lave renter.

Scroll til toppen

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.